Σκοπός

Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τα μέλη της ή και με ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοποί της εταιρείας αποτελούν :

 • Η από κοινού με τους ΟΤΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών,
 • Η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης,
 • Η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής
 • Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ,
 • Η υλοποίηση σχετικών πολιτικών με την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης
 • Η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων
 • Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών

Ειδικότερα αντικείμενα της εταιρείας είναι:

 • Η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ και την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, : ι) την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ (άρθρο 7 Ν.4674/2020), ια) την ανάληψη δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης, ιβ) ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ιγ) την συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ιδ) την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά.
 • Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών σε διαδημοτικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα.
 • H προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω νομών και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου μέσω της διερεύνησης, της μελέτης και το συντονισμό διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης (του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.
 • Η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.
 • H ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στήριξης της επιχειρηματικότητας, με την μελέτη της αγοράς και τη δημιουργία υποδομών, για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων.
 • H στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, με την ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και δράσεων σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την προώθηση της ενίσχυσης επενδύσεων και στήριξη της επιχειρηματικότητας.
 • H αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων με την ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα και τη προώθηση αυτών μέσω της σύνδεση του τοπικού παραγόμενου προϊόντος με τις τουριστικές υπηρεσίες.
 • Η στήριξη των επιχειρήσεων, επαγγελματιών, εμπόρων, εργαζομένων και άλλων ομάδων, μέσω της εκπαίδευσης  – κατάρτισης.
 • H ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, μέσω της μελέτης, καταγραφής, έρευνας και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης των δομών και προβλημάτων σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέσω συστημάτων μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίησης ΑΠΕ.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.
 • H αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, της πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω νομών και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου μέσω της καταγραφής, έρευνας, μελέτης, και αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με τις τουριστικές, πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και τη σύνδεσή τους με την οικονομική δραστηριότητα,
 • O σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης μέσω της προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων και πολιτιστικών δράσεων, την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού κ.α),
 • Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα ή της εφαρμογής σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό, περιφερειακό, διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Η στήριξη της κοινωνικής και ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ειδικότερα των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής (υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή ατόμων προερχόμενων από κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε αποκλεισμό κα), του σχεδιασμού, εισηγήσεων – προτάσεων και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Η στήριξη, ενημέρωση, εκπαίδευση-, προώθηση στην εργασία ευπαθών ομάδων (άνεργοι, μετανάστες κ.λ.π.) με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ένταξης στην εργασία στο πλαίσιο πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης.
 • Η έρευνα και συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (σε εθνικό & διακρατικό επίπεδο), με στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων καθώς και τη προαγωγή της εκπαίδευσης
 • Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.
 • Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.
 • Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.
 • Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.
 • Η συμμετοχή σε θεσμικά όργανα που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο των στόχων και σκοπών της, η εταιρεία λειτουργεί με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο προσδιορίζεται και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα των έργων και των προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί. Ειδικότερα, η εταιρία δύναται:

 • Να εξετάζει τρόπους και μεθόδους βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος μέσω πάσης φύσεως παρεμβάσεων στον αστικό ιστό.
 • Να μελετά, καταγράφει, ερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες ανάπτυξης με τη συμμετοχής της σε αναπτυξιακά προγράμματα, την διενέργεια απογραφικών ερευνών, σύνταξη κλαδικών μελετών, τον προγραμματισμό αξιοποίησης πόρων και αξιοποίησης πληροφοριών με την ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών και την τήρηση αρχείου και πληροφοριακού υλικού.
 • Να σχεδιάζει, μελετά και να παρεμβαίνει σε κάθε φύσεως ενεργειακά θέματα καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Να διερευνά, μελετά και συντονίζει διαδικασίες και μηχανισμούς για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, ως και για την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σε Φορείς Δημοσίου και Επιχειρήσεις Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και φορείς του Ιδιωτικού Τομέα σε αναπτυξιακά θέματα.
 • Να υποστηρίζει τις παραγωγικές εν γένει μονάδες, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους με την σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικό-οικονομικών μελετών, τη μελέτη μεθόδων βελτίωσης της επιχειρηματικής τους δράσης της αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού τους και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
 • Να ενημερώνει και να υποστηρίζει επιχειρήσεις του Δημοσίου, Δημοτικού και Ιδιωτικού Τομέα και τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την αξιοποίηση και υλοποίηση Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Να διεξάγει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής, την κοινωνική και πολιτιστική υποδομή με την μελέτη, σχεδιασμό, οργάνωση, διοίκηση-διαχείριση και αξιολόγηση πάσης φύσεως έργων και την ένταξή τους σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
 • Να διοργανώνει εκπαιδευτικά ή ενημερωτικά σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τους σκοπούς της.
 • Να παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την διεκπεραίωση των διαφόρων αιτημάτων τους προς δημοτικούς ή δημόσιους φορείς.
 • Να μελετά και να προτείνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Να επεξεργάζεται και να προωθεί προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς για νομοθετικές και λοιπές ρυθμίσεις και για μέτρα οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
 • Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, να συνεργάζεται με επιχειρήσεις δημόσιες ή ιδιωτικές, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γενικά να προβαίνει σε πράξεις απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
 • Να δημιουργεί θυγατρικές εταιρίες ή να συμμετέχει, συνεργάζεται με υφιστάμενες ή ακόμη και να εξαγοράζει εταιρίες, αν η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς της επιχείρησης.
 • Να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς του δημοσίου.
 • Να αναπτύσσει επιχειρηματικές, εν γένει, δραστηριότητες που συνάδουν στο αντικείμενο δράσης της.
 • Να υλοποίει και διαχειρίζεται Εθνικά και Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
 • Να αξιοποιεί νέες τεχνολογίες.

Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων της, ο οργανισμός, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών της, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε έτερα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτόν σκοπούς.

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, συμμετέχει ή/και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους ή και διεθνείς πόρους.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, συγκροτείται εντός της εταιρείας «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο έκαστου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Επίσης, η εταιρεία για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών δύναται να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), σύμφωνα με τα άρθρα 32§2 περ. β΄ και 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320) και να συμμετέχει σε Επιτροπές Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ), ως φορέας που εξυπηρετεί συμφέροντα του δημόσιου, σε ποσοστό ανάλογο με τα κάθε φορά ορισμένα από τους Κανονισμούς Εκτέλεσης του εν λόγω προγράμματος, μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μπορεί να ορίζεται τεχνικός σύμβουλος φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), μπορεί να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιεί

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Πρόσφατα Νέα

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 191507614000, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179204

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Πρόσκλησης Επιλογής Επιχειρήσεων (29/6/2023–30/9/2023), καθώς και των

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

 Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179204

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Πρόσκλησης Επιλογής Επιχειρήσεων (29/6/2023–30/9/2023) και συγκροτήθηκε: ο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Έγκριση του Πρακτικού Τελικής Βαθμολόγησης των συμμετεχόντων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη «Μελέτη οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης του ρέματος «Όφις» ανάντη της συμβολής με το έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ζευγολατειού – Νεοχωρίου»

Έγκριση του Πρακτικού Τελικής Βαθμολόγησης των συμμετεχόντων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) άτομα για την εκπόνηση των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την πράξη «Μελέτη οριοθέτησης και των έργων διευθέτησης του ρέματος «Όφις» ανάντη της συμβολής με το έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ζευγολατειού – Νεοχωρίου»

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »