Ημερομηνία

Πρόσκληση μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  την Τετάρτη 12/06/2024

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 191507614000, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 12/06/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Ναυπλίου 27 Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) του Αναπτυξιακού Οργανισμού
  ΜΟΡΙΑ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.
 • Τροποποίηση του Καταστατικού του ΜΟΡΙΑ Α.Ε. -Α.Ο.Τ.Α.
 • Λοιπά Θέματα

Μέτοχοι της εταιρείας σύμφωνα με τα οικεία βιβλία είναι:

 ΜΕΤΟΧΟΣΔιεύθυνσηΜΕΤΟΧΕΣΨΗΦΟΙ% Συμμετοχής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ5.4795.47968,49
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ2.0732.07325,91
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣΔΗΜΗΤΣΑΝΑ64640,80
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ64640,80
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΤΡΙΠΟΛΗ64640,80
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣΣΠΑΡΤΗ64640,80
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ64640,80
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣΠΥΛΟΥ64640,80
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ64640,80
 Σύνολο8.000 8.000100

  Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε φορέας-μέτοχος μέσω του
  εκπροσώπου του ως έχει οριστεί δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησης. Οι ως άνω Μέτοχοι που
  έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από
  πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθεί στην
  εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την
  Δευτέρα 24/06/2024 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα.

  Συνημμένα

  Πρόσκληση