Ημερομηνία

Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179204

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των

αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Πρόσκλησης Επιλογής Επιχειρήσεων

(29/6/2023–30/9/2023), καθώς και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εντός σχετικής

προθεσμίας κατόπιν ανακοινώσεως του Προσωρινού Πίνακα «Μητρώου Επιχειρήσεων» και,

ως εκ τούτου, συγκροτήθηκε: ο Οριστικός Πίνακας «ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Πρόσκληση, όσες επιχειρήσεις είχαν υποβάλει την αίτηση

τους και είχαν αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών,

χαρακτηρίστηκαν ως «επιλέξιμες». Αιτήσεις οι οποίες α) είχαν υποβληθεί Οριστικά αλλά

είχαν ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά, β) δεν είχαν υποβληθεί Οριστικά, γ) δεν είχαν

αναρτηθεί σε αυτές όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως «άκυρες».

 Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση.