Ημερομηνία

Ανάρτηση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179204 και τη δημιουργία «Μητρώου Ωφελούμενων» Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων που κατατέθηκαν μέχρι και την 20/07/2023,
της δημοσιοποίησης του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων, της αξιολόγησης των
ενστάσεων που υπεβλήθησαν και της επαναβαθμολόγησης των αιτήσεων,
ανακοινώνεται ο κάτωθι Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει
τους Επιτυχόντες (Μητρώο Ωφελούμενων), τους Επιλαχόντες και τους
Απορριφθέντες, σε φθίνουσα σειρά, ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει σωστή αίτηση και
δικαιολογητικά (5) και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια μέχρι να
συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων.
Απορριφθέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει σωστή/έγκαιρη
αίτηση ή/και δικαιολογητικά.
Επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε σειρά κατάταξης μετά τον
τελευταίο επιτυχόντα και δικαιούνται κατά σειρά προτεραιότητας (βάση βαθμολογίας)
να αναπληρώσουν σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησής του/των επιλεγέντων
(πρώτος/δεύτερος επιλαχών κλπ).
Το «ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» θα έχει διάρκεια ισχύος έως τις 30/11/2023, καθώς
αφορά αποκλειστικά την Πράξη «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική
άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» όπου ολοκληρώνεται στις 31/12/2023. Η
ενημέρωση των επιλαχόντων που θα καλύψουν θέση/σεις αποχωρήσαντα/ντων
επιλεγέντα/των θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – ενημέρωσης από τον
ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Δείτε εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ