Ημερομηνία

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Β’ Κύκλου του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων – Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο παραπάνω έργο που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ» https://training.morias-aota.gr/, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Β΄ Κύκλου από τις 07-07-2023 και ώρα 16:00:00 μέχρι τις 23-07-2023 ώρα 23:59:59, ως προς την ορθότητα και την πληρότητα τους, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης και ειδικότερα την ενότητα 6 «Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων».

Εν συνεχεία η Επιτροπή συγκρότησε προσωρινούς πίνακες των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων, ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατά φθίνουσα σειρά ως προς τη Συνολική Βαθμολογία που προέκυψαν για τον καθένα.

Αιτούντες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής ή υπέβαλαν ελλιπή η λανθασμένα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως “Απορριφθέντες”.

Αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση τους, πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών, χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες” ή “επιλαχόντες”, ανάλογα αν η σειρά κατάταξής των είναι μικρότερη ή ίση της προβλεπόμενης κατανομής, στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν.

Υπενθυμίζεται ότι οι θέσεις που έχουν καλυφθεί από την Πρόσκληση Ωφελούμενων του Α’ Κύκλου Επιλογής Ωφελούμενων (Απρίλιος 2023) ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν ως κάτωθι:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Περιφερειακή ΕνότηταΚατανομή ωφελούμενωνΕπιτυχών/ούσαΥπολειπόμενες θέσεις
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ34229448
ΑΡΚΑΔΙΑΣ2392390
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ576345231
ΛΑΚΩΝΙΑΣ22619828
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ5175170
Σύνολο Περιφέρειας1.9001.593307

Στο πλαίσιο της οικείας συμπληρωματικής Πρόσκλησης Ωφελούμενων προβλεπόταν να καλυφθούν οι 307 υπολειπόμενες θέσεις κατάρτισης (κατά προτεραιότητα από υποψήφιους των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εμφανίζουν υπολειπόμενες θέσεις). Ενώ στόχος της πρόσκλησης ήταν να συμπληρωθεί ο πίνακας των Επιλαχόντων, ώστε να ανέλθουν σε ποσοστό 30% επί του αριθμού των δυνητικών ωφελούμενων της Πράξης (ήτοι 1.900 * 25% = 475).

Δεδομένου ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας υπολείπονται 112 θέσεις, οι θέσεις αυτές μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα μεταφερθούν σε Περιφερειακές Ενότητες, όπου οι εναπομείναντες (που δεν έχουν καταλάβει ακόμα θέση) υποψήφιοι έχουν συμπληρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Για το σκοπό αυτό, μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση, οι υποψήφιοι με αποδεκτές αιτήσεις που δεν είναι Επιτυχόντες του Β’ Κύκλου, μαζί με τους Επιλαχόντες του Α Κύκλου θα συμπεριληφθούν σε έναν ενιαίο Πίνακα με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη (από τον μεγαλύτερο βαθμό προς τον μικρότερο). Οι πρώτοι με σειρά κατάταξης θα συμπληρώσουν τον Πίνακα Επιτυχόντων, ενώ οι υπόλοιποι θα αποτελέσουν τον Ενιαίο (για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες) Πίνακα Επιλαχόντων.

Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://training.morias-aota.gr  προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Καθώς δεν επιτρέπεται οι προσωρινοί πίνακες να περιλαμβάνουν κανένα προσωπικό στοιχείο των ωφελούμενων, η αναζήτηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται με το μοναδικό κωδικό υποβολής της αίτησης κάθε ωφελούμενου, τον κωδικό ΚΑΥΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ανακτήσουν την αίτηση τους, στη διεύθυνση https://training.morias-aota.gr/p/m/getapplication/el-GR , συμπληρώνοντας τον αριθμό της αίτησης τους (ΚΑΥΑΣ), το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους, ώστε να δουν αναλυτικά τους λόγους απόρριψης τους.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα, ήτοι από 26/7/2023 έως και 31/7/2023. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email αποκλειστικά στο email: training2@morias-aota.gr με θέμα «Ένσταση ΚΑΥΑΣ MORIAS-….-….-….-….». Όπου MORIAS-….-….-….-…. ο κωδικός της αίτησης (ΚΑΥΑΣ). Στο κείμενο του μηνύματος θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά ο λόγος της ένστασής. Η ένσταση τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ». με σχετική απόφαση.

Για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Αποτελεσμάτων Β’ Κύκλου πατήστε ΕΔΩ.