Ημερομηνία

Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Πρόσκλησης Ωφελούμενων Ά Κύκλου
Επιλογής (20/4 – 31/5/2023) και συγκροτήθηκε Προσωρινός Πίνακας του Α΄ Κύκλου 
Επιλογής Επιτυχόντων και Απορριφθέντων ανά Περιφερειακή Ενότητα
.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει σωστή αίτηση και δικαιολογητικά 
(5) και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 
θέσεων.

Απορριφθέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει σωστή/έγκαιρη 
αίτηση ή/και δικαιολογητικά. 
Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα, ήτοι 
από 7/6/23 – Τετάρτη έως 11/6/23 – Κυριακή. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail  
στο training1@morias-aota.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και 
Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από τo Φορέα Υλοποίησης, ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ – ΑΟΤΑ, με σχετική 
απόφαση.

Η Επιτροπή εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την 
έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Επιπρόσθετα, δύναται να 
ζητήσει διευκρινίσεις και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να 
αξιολογήσει τους ισχυρισμούς των αιτούντων. Η Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των 
αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων. 

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν θα έχουν δικαίωμα υποβολής ΝΕΑΣ αίτησης 
συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με την έναρξη του ΄Β Κύκλου Επιλογής στο πλαίσιο
νέας Πρόσκλησης Ωφελούμενων, η οποία θα δημοσιευθεί προσεχώς