Ημερομηνία

Ανάρτηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων που αφορούν τμήματα προς αναδασμό στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ματίου, Δημοτικής Ενότητας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη
“Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Αρχαίας Φενεού, Ματίου Πανοράματος Π.Ε.
Κορινθίας”, η Επιτροπή Αναδασμού έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.674/1977
(ΦΕΚ 242 Α’/1977) Περί αναδασμού της γης καθώς και το υπ’ αρ. 2/03-04-2023
Πρακτικό της, ανακοινώνει την Ανάρτηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και
Πινάκων που αφορούν τμήματα προς αναδασμό στην περιοχή της Τοπικής
Κοινότητας Ματίου, Δημοτικής Ενότητας Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες της αναδιανεμημένης
περιοχής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα [30] ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας, όπως λάβουν γνώση και υποβάλλουν ενστάσεις που
αφορούν δικαιώματα επί των αναδιανεμημένων γαιών, τη θέση των ορίων των
αγροτεμαχίων, το ακριβές αυτών εμβαδόν, καθώς και οποιαδήποτε εγγραφή
αναφερόμενη στην έγγεια ιδιοκτησία αυτών.