Ημερομηνία

Πρόσκληση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 191507614000, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική
Συνέλευση την Πέμπτη 22/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Ναυπλίου 27 Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερησίας διάταξης:
• Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
11/11/2021-31/12/2021.
• Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
• Ορισμός Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01/01/2022 – 31/12/2022.
• Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
• Τροποποίηση του 3ου άρθρου του καταστατικού
• Λοιπά Θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 04/10/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε φορέας-μέτοχος μέσω του εκπροσώπου του ως έχει οριστεί δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.