Ημερομηνία

Έγκριση του Πρακτικού Τελικής Βαθμολόγησης των συμμετεχόντων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Έγκριση του Πρακτικού Τελικής Βαθμολόγησης των συμμετεχόντων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πράξη “Τροποποίηση της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης κατά τη διέλευση της Επ. Οδού από τον αρχαιολογικό χώρο πεταλίου (χ.θ. 5+200 – χ.θ. 6+450) στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «Επαρχιακή οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε –  έξοδος Καλαμακίου (χ.θ. 5+200-χ.θ. 10+160 – β ́ φάση).