Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με είκοσι ένα (21) άτομα

Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με είκοσι ένα (21) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΙΒΕΡΙ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΠΟΥΛΙΘΡΑ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ”-ΤΜΗΜΑ: “ΕΞΟΔΟΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ – ΟΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ”.