Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΩΣ ΤΟ 2023», εντός του πλαισίου της από 30/5/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Δήμο Γόρτυνας και της «ΜΟΡΙΑΣ A.E. – Α.Ο.Τ.Α.