Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου, με ένα (1) άτομο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο για την υλοποίηση της πράξη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ (Info Κiosk) ΣΤO ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ», εντός του πλαισίου της από 26/04/2022 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Σπάρτης και της «ΜΟΡΙΑΣ A.E. – Α.Ο.Τ.Α.».