Ημερομηνία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 30/5/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο Γορτυνίας για την υλοποίηση της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΈΩΣ ΤΟ 2023.