Ημερομηνία

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της Εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 191507614000, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 02/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, Ναυπλίου 27 Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της Ημερησίας διάταξης:

  • Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 09/04/2024 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχει κάθε φορέας-μέτοχος μέσω του εκπροσώπου του ως έχει οριστεί δια του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.