Ημερομηνία

Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω πράξης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Β΄ Πρόσκλησης Επιλογής Ωφελούμενων (21/6/2023–20/7/2023) και συγκροτήθηκαν:

ο Προσωρινός Πίνακας του Β΄ Κύκλου Επιλογής Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει σωστή αίτηση και δικαιολογητικά (5) και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων.

Απορριφθέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν έχουν υποβάλει σωστή/έγκαιρη αίτηση ή/και δικαιολογητικά.

Επιλαχόντες θεωρούνται αυτοί που βρίσκονται σε σειρά κατάταξης μετά τον τελευταίο επιτυχόντα και δικαιούνται κατά σειρά προτεραιότητας (βάση βαθμολογίας) να αναπληρώσουν σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησής του/των επιλεγέντων (πρώτος / δεύτερος επιλαχών κλπ). Το «ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» θα έχει διάρκεια ισχύος έως τις 30/11/2023, καθώς αφορά αποκλειστικά την Πράξη «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» όπου ολοκληρώνεται στις 31/12/2023. Η ενημέρωση των επιλαχόντων που θα καλύψουν θέση/σεις αποχωρήσαντα/ντων επιλεγέντα/των θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – ενημέρωσης από τον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερολογιακών (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα, ήτοι από Παρασκευή 21/7/2023 έως και Τρίτη 25/7/2023. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο training1@morias-aota.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από το Φορέα Υλοποίησης, ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ – ΑΟΤΑ, με σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Επιπρόσθετα, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις και γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς των αιτούντων. Η Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενστάσεων, άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Για να δείτε τον Πίνακα πατήστε ΕΔΩ.