Ημερομηνία

Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179204, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν δημοσίευσης της Πρόσκλησης Ωφελούμενων Ά Κύκλου (20/4 – 31/5/2023).

Επιτυχόντες θεωρήθηκαν οι υποψήφιοι που  υπέβαλαν σωστή την αίτηση και τα δικαιολογητικά (5) και έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων.

Απορριφθέντες θεωρήθηκαν οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν σωστή/έγκαιρη αίτηση ή/και δικαιολογητικά.

Η «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ» με την αριθμ.0120062023 Απόφαση του ΔΣ ενέκρινε τον Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων του Α΄ Κύκλου Πρόσκλησης Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας, αναρτάται ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Επιτυχόντων και Απορριφθέντων κατά φθίνουσα σειρά ανά περιφερειακή ενότητα).

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο πρόγραμμα «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με την έναρξη του ΄Β Κύκλου επιλογής στο πλαίσιο νέας Πρόσκλησης Ωφελούμενων,  η οποία θα δημοσιευθεί άμεσα.