Ημερομηνία

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων – Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205, η Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο παραπάνω έργο που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ» https://training.morias-aota.gr/ από τις 21-04-2023 και ώρα 00:00:01. μέχρι τις 18-06-2023 ώρα 23:59:59, ως προς την ορθότητα και την πληρότητα τους, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης και ειδικότερα την ενότητα 6 «Διαδικασία επιλογής ωφελούμενων».

Εν συνεχεία η Επιτροπή συγκρότησε προσωρινούς πίνακες των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων, ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατά φθίνουσα σειρά ως προς τη Συνολική Βαθμολογία που προέκυψαν για τον καθένα.

Αιτούντες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής ή υπέβαλαν ελλιπή η λανθασμένα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως “Απορριφθέντες”.

Αιτούντες οι οποίοι έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση τους, πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και έχουν αναρτήσει προσηκόντως το σύνολο των απαιτούμενων από την πρόσκληση δικαιολογητικών, χαρακτηρίζονται ως “επιτυχόντες” ή “επιλαχόντες”, ανάλογα αν η σειρά κατάταξής των είναι μικρότερη ή ίση της προβλεπόμενης κατανομής, στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν.

Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://training.morias-aota.gr  προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Καθώς δεν επιτρέπεται οι προσωρινοί πίνακες να περιλαμβάνουν κανένα προσωπικό στοιχείο των ωφελούμενων, η αναζήτηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται με το μοναδικό κωδικό υποβολής της αίτησης κάθε ωφελούμενου, τον κωδικό ΚΑΥΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ανακτήσουν την αίτηση τους, στη διεύθυνση https://training.morias-aota.gr/p/m/getapplication/el-GR , συμπληρώνοντας τον αριθμό της αίτησης τους (ΚΑΥΑΣ), το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους, ώστε να δουν αναλυτικά τους λόγους απόρριψης τους.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα αναρτήσεως του πίνακα, ήτοι από 21/6/2023 έως και 26/6/2023. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με email αποκλειστικά στο email: training2@morias-aota.gr συνοδευόμενες από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΥΑΣ) καθώς και τον λόγο της ένστασής τους και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει οριστεί από την «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ-Α.ΟΤΑ» με σχετική απόφαση.

Σημαντική επισήμανση: Οι απορριφθέντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν νέα αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου υποβολής αιτήσεων, ο οποίος θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα πατήστε ΕΔΩ.